Služby pro rodinu

Podpora pěstounských rodin při naplňování potřeb dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.

Naše cíle:
- podpořit pěstouny při zajišťování stabilního a podnětného prostředí pro zdravý vývoj dětí
- bezpečné vztahy dětí s vlastní (biologickou) rodinou
- pevné vztahy dětí s pěstouny – děti se cítí v rodině pěstounů přijaty

Naše služby

Tyto služby jsou poskytovány zdarma, na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi AMINA o.p.s. a osobami poskytující pěstounskou péči, dle podle § 47b odst. 4 a souvisejících Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Organizace může odmítnout uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se zájmcem o službu v případě naplnění kapacity organizace (přepočteno 20 dohod na 1 pracovní úvazek) nebo v případě bydliště zájemce mimo působnost obcí s rozšířenou působností Liberec, Frýdlant a Jablonec nad Nisou.
Pro OSPODy, školy, neziskové organizace nabízíme uspořádání případové konference tzv. na klíč. Nabízíme kompletní servis, který se uspořádání a realizace případové konference týká, postavený na základě konkrétních zakázek. Součástí nabízené služby je: - úvodní schůzka (zmapování potřeb, zakázka, vytipování účastníků, jiné důležité informace) - agenda související s přípravou (zajištění dokumentace, mlčenlivosti, formulářů, obeslání a kontaktování účastníků, dohoda o termínu, místě, komunikace s OSPOD i s účastníky, zajištění a příprava místa konání konference) - facilitace celého procesu případové konference v prostorách naší organizace či jinde, dle dohody (preferujeme mimo budovu úřadu, školy, neboť to vede ke zmírnění obav účastníků, zajišťuje lepší výchozí situaci pro řešení) - tvorba zápisu / zprávy o průběhu případové konference a individuálního plánu, rozeslání účastníkům
Cílová skupina
Cílovou skupinou služeb doprovázení jsou pěstounské rodiny z ORP Liberec, Jablonec nad Nisou a Frýdlant, se kterými má organizace uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Pěstounskými rodinami rozumíme rodiny, které mají v péči jedno či více dětí na základě soudního rozhodnutí o předpěstounské, pěstounské či poručnické péči. Do cílové skupiny patří pěstounské rodiny příbuzenské, nepříbuzenské i pěstouni na přechodnou dobu. Do cílové skupiny také patří i žadatelé a zájemci o pěstounskou péči.
Legislativa
Společnost pro podporu náhradní rodinné péče – AMINA o.p.s. má pověření k výkonu sociálně právní ochrany v Libereckém kraji, a to v oblasti uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, poskytování odborného poradenství žadatelům i pěstounům, pořádání vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče.
Kompletní znění pověření k těmto činnostem:

I. Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle par.47
II. Poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzický osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
III. Poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádám, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou činnost poskytnout
IV. Vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
V. Pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kursy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovu.